Künye

 


www.S??RT56.com

Siirt'in Tarafs?z ve Objektif Haber-Yorum Sitesi

Kurulu? Tarihi: 15 May?s 2010

7 gün 24 Saat aç?kt?r
 

Adres: Pozitif Reklam Matbaa Organizasyon Bahçelievler Mah. ?brahim Hakk? Cad. No:58/B - S??RT
Tel: 0484 224 85 86 - e-mail: 
siirthaber@hotmail.com


?mtiyaz Sahibi - Genel Yay?n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz? ??leri Müdürü:
Muhammed KURT


Haber Müdürü:
Baran EKS?K

Reklam Müdürü:
Mahmut KURT

Muhabir:
Emrullah KURT
Mahmut KURT

Baran EKS?K
Hasan ÖZBEYKö?e Yazarlar?:
Muhammed KURT
M.?akir ÖZMAZI
?akir ÖZBEY
Hayrettin AMCAO?LU
Fethi GÖNÜL
Ahmet ARITÜRK
M.Metin ARITÜRK
?smet NAK?PO?LU

 Halkla ?li?kiler ve Reklam Dan??man?:
Muhammed KURT

?NTERNET S?TES?NE REKLAM VERMEK ?Ç?N:
Tel: +90 484 224 85 86  -  
siirthaber@hotmail.com 'dan ula?abilirsiniz

Bu site, POZ?T?F Reklam Matbaa Organizasyon'nun internet sitesidir. Foto?raf, Haber ve Videolar?n tüm haklar? sakl?d?r. ?zinsiz ve kaynak gösterilmeden yay?nlanamaz.
 

Siirt56.com Haber sitesi, haber kaynaklar?n? kendi öz muhabirlerinden ve abonesi oldu?u ajanslardan al?r. Haber üstünde telif haklar? vard?r ve yasald?r kesinlikle ço?alt?lamaz, kopyalanamaz.

Siirt56.com sizlere bunlar? hat?rlat?r;
Sitemizde yay?nlanan her türlü haber, yaz?, resim ve video kaynak belirtilmeden kullan?lamaz.

Sitemizde yer alan harici linklerin sorumlulu?unu almaz.

Yasal Uyar?
Bas?n Kanunu'nun ?lgili Hükümleri:

© TBMM'de 9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen 5187 say?l? Bas?n Kanunu, yukar?da söz edilen yasaklara uymayanlara a??r cezalar getirmektedir.

Bas?n Kanunu'nun "Yeniden Yay?m"a ili?kin yasak ve bu yasaklara uymayanlar için öngörülen cezalar? düzenleyen 24. Maddesi ?öyledir:

"MADDE 24. - Bir süreli yay?nda yay?mlanm?? haber, yaz? ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yay?mlayanlar be?milyar liradan onmilyar liraya kadar a??r para cezas?yla cezaland?r?l?rlar.

Bu eserleri, yeniden yay?m hakk? sakl? tutulmu? olmas?na ra?men, süreli yay?n sahibinin izni olmadan yeniden yay?mlayanlar yirmimilyar liradan k?rkmilyar liraya kadar a??r para cezas?yla cezaland?r?l?rlar."

Ayr?ca Bas?n Kanunu'nun 27. maddesi ile "Bas?lm?? eserler yoluyla i?lenen veya bu Kanunda öngörülen di?er suçlara ili?kin davalar acele i?lerden say?l?r" hükmü getirilmi?tir.

S??RT56, yukar?da aç?kça vurgulanan yasaklara uymayanlar hakk?nda, Bas?n Kanunu'nun ilgili hükümleri uyar?nca her türlü hukuki giri?imde bulunacakt?r.
 

Telefon: +90 484 224 85 86

Siirt56.com, Bas?n Ahlak ?lkelerine uymaya söz vermi?tir.

Site içeri?i telif hakk? korunmaks?z?n payla?t?r?lamaz.


Ethem Sancak: Artık Zengin Değilim

Ethem Sancak: Artık Zengin DeğilimSancak, 'Eskiden ilk 20 zenginden biriydim, şimdi sondan yirminciyim' - Star Gazetesi ve Kanal 24'ün sahibi iş adamı Ethem Sancak, 2015'te TÜSİAD'ın b

  • 8 yorum
  • 455 kere okundu

Hakem Yılmaz Butur, Siirt56´yı Ziyaret Etti

Hakem Yılmaz Butur, Siirt56´yı Ziyaret EttiTarafsız haberciliğiyle gönüllere taht kuran Siirt56'yı ziyaret eden Yılmaz Butur, çalışmalarımızda başarılar diledi.

  • 11 yorum
  • 595 kere okundu

   
Siirt Yerel Medyası, İnternet Haberciliği ve Muhammed Kurt  

KÖŞE YAZARLARIRSS © 2010-2019 Siirt, Siirt56 Haber | Siirt Haberleri
Site içeriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır

Siirt 56